اصلاح نظام بیمه درمانی ژاپن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله، نظام بیمه درمانی کنونی ژاپن را تشریح کرده، سابقه کار این نظام و نیز مبانی فکری ناظر بر اصلاحات و مسیر تحولات آینده را توضیح می دهد. همچنین در آن، جزئیات اصلاحات صورت گرفته در سال 1997 مطرح شده و به گام های دیگری که باید در مسیر اجرای یک برنامه اصلاحی در نظام بیمه درمانی ژاپن برداشته شود، اشاره شده است. مبانی فکری اصلاحات مزبور نیز مورد توجه نویسندگان مقاله قرار گرفته است. به عقیده آنان، دگرگونی های شدید و اخیر در ساختار جمعیت، اهمیت نظام مراقبت های درمانی را مضاعف ساخته است. از این رو، اجرای یک برنامه جامع اصلاحی در نظام بیمه درمانی ژاپن، به خصوص بر اثر شتاب پیر شدنِ جمعیت، کاهش نرخ زاد و ولد و بحران مالی طرح های بیمه درمانی، ضرورت یافته است

عنوان مقاله [English]

Japan Health Insurance System Modification

نویسنده [English]

  • rarhira shuji