دوره و شماره: دوره 1، شماره 3 - شماره پیاپی 9، بهمن 1378، صفحه 1-327 
اصلاح نظام بیمه درمانی ژاپن

صفحه 148-161

آراهیرا شوجی مترجم: هرمز همایون پور


معرفی اسناد

صفحه 266-295

ناصر موفقیان