مراسم زار؛ صحنه همیاری در درمان سنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله، پژوهشی است در مورد مراسم «زار» که به صورت دسته جمعی در سراسر سواحل خلیج فارس و دریای عمانآن جام می شود. این مراسم به قصد شفای بیماران و بیرون راندن «ارواح خبیث» از تن بیماران برگزار می گردد. مقاله، شرح گونه ای است از این مراسم که در روستای سلخ قشمآن جام شده است. دکتر زند مقدم کوشیده در گفتگو با درویش سالم، راهبر این مراسم، آگاهی های ضروری را برای شناخت و درک چگونگیِآن جام گرفتن این آیین ها وانواع زارها (یا بادها) ارائه دهد. همچنین چگونگی تحول این مراسم طی قرن ها و آمیختن آن با اعتقادها و باورهای بعضی طریقت های درویشی و عرفانی، تبیین شده است. در پایان مقاله ، گفتگویی دیگر با ملای آبادی «به پاتان» (واقع در دره سرباز بلوچستان)آن جام گرفته که همانندی ـ و البته تفاوت های ـ باورهای موجود در خصوص این طریق آیینی را در بلوچستان و قشم آشکار می سازد

عنوان مقاله [English]

zar Ceremony; aiding in the traditional treatment

نویسنده [English]

  • mahmood zand moghaddam