پیشنهاد راهبرد توانمند سازی و ساماندهی اسکان غیررسمی در ایران

همکاران

نویسنده

چکیده

راهبرد پیشنهاد شده، تلاشی برای همگرایی، هماهنگی و هم افزایی در رویارویی با مسأله حاشیه نشینی و اقدامات بخشی مرتبط با آن است که به ابتکار «سازمان عمران و بهسازی شهری»، وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی، سامان یافته و تنظیم شده است. این پیشنهاد با اشاره به رشد شهرنشینی در کشور، طی دهه های اخیر، با تأمل در سکونتگاه های نامتعارف درون یا مجاور شهرها، چشم انداز رشد آن ها را «نگران کننده» توصیف کرده است.این سند، ابتدا اهداف کلان خود را تعریف می کند و آنگاه اصول هادی، شامل موارد زیر را توضیح می دهد:
۱٫ بازنگری سیاست های موجود و تأمین فضای شهری برنامه ریزی شده برای کم درآمدها؛
۲٫ نقش تسهیل کننده وهدایتگر بخش دولتی – عمومی؛
۳٫ بسیج منابع درون اجتماعات و خودیاری حمایت و هدایت شده؛
۴٫ حق اقامت و امنیت در سکونت به همراه مسئولیت پذیری مدنی؛
۵٫ تقویت بنیان های اقتصادی- اجتماعی خانواده با تأکید بر مسکن و اشتغال؛
۶٫ رویکرد جامع و قابل گسترش و پیش نگر؛
۷٫ تقویت نقش و وظیفه نهادهای مدیریت محلی در فرایند توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی.
این پیشنهاد، آنگاه با فهرست کردن راهبردها و سیاست های اصلی، هریک را مطرح و تبیین می کند.

عنوان مقاله [English]

The proposed strategy for empowerment and organizing informal settlements in Iran

نویسنده [English]

  • mozafar sarafi