تجربه های بوم ما: کودکی مان پشت پنجره خفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این گزارش ، چگونگی تأسیس و نحوه فعالیت «کمیته کودکان کار و خیابان»، از زیر مجموعه های «انجمن حمایت از حقوق کودکان» را مورد توجه قرار می دهد.در ابتدا، طرح «توانمند سازی کودکان در وضعیت دشوار» و اهداف خرد و کلان آن و سرفصل های برنامه «خانه کودک» (مدیر اجرایی طرح) تبیین می گردد. گزارش ، وضع کودکان کار و خیابان را به طور مستند و نیز در گفتگو با مدیرخانه کودک، تشریح می کند و آنگاه نحوه «آموزش» و سوادآموزی کودکان تحت پوشش طرح بیان می گردد. در ادامه این نوشتار به توضیح چالش های آموزش کودکان کار وخیابان، نیازها و انتظارهای کودکان و نیز تبیین فهرستی از نیازهای موازی با «سوادآموزی» (بهداشت، تغذیه، مکان مطالعه، و ورزش) پرداخته شده است.«اثر بخشی های طرح» نیز در گفتگو با مدیر و معلم خانه کودک و خود کودکان، تشریح می شود. در انتهای گزارش ، طرح یاد شده مورد نقد قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

Our Canvas Experience: Our Childhood Down With The Window

نویسنده [English]

  • hoda saber