تامین اجتماعی و برنامه چهارم توسعه

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

 "وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مکلف است«نظام ارائه خدمات‌ بهداشتی،درمانی کشور را مبتنی بر سطح‌بندی خدمات طراحی نماید»و«به‌منظور آموزش بهداشت و ارتقای آگاهیهای سلامتی مردم نسبت به تدوین برنامه جامع توانمند سازی برای حفظ و ارتقای سلامت فرد،خانواده و جامعه اقدام نماید». فصل هشتم نیز چنانکه اشاره شد ناظر به فعالیتهای بازنشستگی و ازکارافتادگی تأمین‌ اجتماعی و حمایتهای مورد نیاز است که طی آن دولت مکلف می‌شود«برنامه‌های‌ جامعه فقرزدایی و عدالت اجتماعی»را تنظیم و نسبت به اصلاح یا وضع مقررات برای‌ گسترش و تعمیق خط فقر و تبیین برنامه‌های توانمندسازی... اکنون،تهیه و تنظیم یا تصویب بیش از پانزده برنامه و برنامهء جامع یا طراحی نظام، در کنار یک«سند راهبردی»و یک«منشور حقوق شهروندی»مجموعه فعالیتها یا ادبیاتی است که بخش«توسعه سلامت،امنیت انسانی و عدالت اجتماعی»را در برنامه‌ چهارم شکل می‌دهد؛بی‌آن‌که از طریق تجهیز و تخصیص منابع یا سازمان اجرایی‌ مشخصی به تولید یا کارکرد یا به نتیجه عملیاتی معینی تعهد شده باشد یا مفهوم روشنی از آن استنباط گردد."

عنوان مقاله [English]

Social Security and the Fourth Development Plan

نویسنده [English]

  • ali akbar shobeyri nejad