دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 14، آذر 1382، صفحه 1-397 
نظریه اقتصادی مستمری بازنشستگی

صفحه 69-76

کارلوس الیزالده مترجم: دکتر هرمز همایون پور