بررسی تطبیقی منشور حقوق بیمار در چند کشور منتخب و ایران

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

در این مقاله سعی شده علاوه بر مرور منشور حقوق بیمار در چند کشور توسعه یافته و درحال توسعه، از پنج قاره مختلف جهان و مقایسه منشورهای مذکور با منشور حقوق بیمار در ایران، پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شود. از این رو، منشور حقوق بیمار از نظر اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا (۲۲ ماده)، منشور اتحادیه جهانی پزشکی (۳۰ ماده)، منشور حقوق بیمار در آفریقای جنوبی (۱۳ ماده)، منشور حقوق بیمار در ژاپن (۱۱ ماده)، منشور حقوق بیمار در اروپا (۱۹ ماده)، منشور حقوق بیمار در کانادا (۱۴ ماده)، منشور حقوق بیمار در انگلستان (۲۱ ماده)، منشور حقوق بیمار در اتحادیه اروپا (هلند، آلمان، سوئد، انگلستان و استرالیا) (۲۵ ماده)، منشور حقوق بیمار در ایران، مصوب ۱۳۸۰ (۱۰ ماده)، ومنشور حقوق بیمار از دیدگاه سازمان نظام پزشکی ایران (۱۷ ماده) درج شده است. مقاله، اصول ۹ گانه زیر در منشورهای حقوق بیمار را بررسی و ارزیابی می کند: ۱٫ حق برخورداری از مراقبت و درمان مناسب و با کیفیت بالا، بدون هیچ گونه تبعیض؛ ۲٫ حق برخورداری از اطلاعات بهداشتی- درمانی مربوط به وضعیت بیماری خود؛ ۳٫ حق محرمانه بودن اطلاعات بهداشتی- درمانی بیمار و رازداری ارائه کنندگان خدمات بهداشتی ودرمانی؛ ۴٫ حق اعلام رضایت آگاهانه برای هرگونه مداخله بهداشتی- درمانی؛ ۵٫ حق استقلال رأی و تصمیم گیری در مورد نوع خدمات بهداشتی- درمانی؛ ۶٫ حق رعایت محیط خصوصی بیمارستان؛ ۷٫ حق داشتن آرامش؛ ۸٫ حق ابراز اعتراض و شکایت؛ ۹٫ حق جبران خسارت. این پژوهش همچنین اهمیت« ضمانت اجرای منشور حقوق بیمار» را مورد تأکید قرار می دهد.

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Patients' Rights Charter in Several Selected Countries and Iran

نویسنده [English]

  • ali mohammad mosadegh rad