تأمین اجتماعی در ژاپن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

: "بخش اول‌ 1-نظام تأمین اجتماعی ژاپن‌ کاهش زاد و ولد و پیر شدن جمعیت نظام تأمین اجتماعی ژاپن درآمد خود را از محل مالیاتها و کسور بیمهء اجتماعی تأمین می‌کند،و نظامی است که مجری برنامه‌های رفاه اجتماعی است تا جبران‌کنندهء مخاطرات گوناگونی باشد که مردم در طول حیات خود با آنها مواجه می‌شوند،نظیر افرادی که سلامت آنها به سبب‌ بیماری و ناتوانی مختل می‌شود،یا کسانی که به سبب از دست دادن شغل یا بازنشستگی از منبع‌ (*)نقل از گزارش«مؤسسهء سیاستهای کار و کارآموزی ژاپن»با عنوان:وضعیت کار در ژاپن و تحلیل آن، 7002-6002. نظام تأمین اجتماعی ژاپن در اساس شبیه نظامهای موجود در اروپا و ایالات متحد امریکاست،و بدین منظور که نیازهای مردم را در مراحل مختلف حیات آنها پاسخ دهد شامل سامانه‌هایی برای بیمهء درمانی،خدمات سلامت عمومی،خدمات رفاه‌ اجتماعی،حفظ درآمد،و اقدامات مربوط به اشتغال است. با این‌ حال،بدین سبب که هزینه‌های بیمهء سلامت ملی و انجمن بیمهء سلامت سالمندان به دلیل پیر شدن جامعه افزایش یافته و باعث بروز مشکلات مالی برای کل نظام درمانی کشور شده است، اکنون بحث دربارهء هزینهء سنگین نظام مراقبت درمانی و چگونگی اصلاح آن آغاز شده است. بخش دوم‌ قانون بیمهء سلامت و اصلاحات آن‌ (مصوب 12 ژوئن 6002) هدف«وزارت بهداشت،کار و رفاه»1ژاپن از این اصلاحات عبارت است از:حفظ پوشش فراگیر بیمهء سلامت و برقراری موجبات پایداری آن در آینده،بر مبنای«چارچوب اصلاح نظام مراقبت‌ درمانی»که در اول دسامبر 5002 در جلسهء مشترک دولت و احزاب ائتلافی حاکم به تصویب‌ رسید،دولت موظف به اقداماتی شده است تا کنترل هزینه‌های درمانی و رساندن آنها به سطحی‌ معقول میسر شود،نظام مراقبت سلامت برای سالمندان ایجاد شود،و موجبات تجدید تشکیلات و ادغام بیمه‌گران فراهم گردد."

عنوان مقاله [English]

Social Security in Japan

نویسنده [English]

  • hormoz homayunpour