نگاهی به طرح توانمندسازی کودکان در وضعیت دشوار خانه کودک شوش وابسته به انجمن حمایت از حقوق کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این نوشتار ابتدا دیدگاه‌های تاریخی دربارهء مفهوم کودک،دوران کودکی و جایگاه اجتماعی‌ کودکان و تغییرات اجتماعی و فرهنگی به وجود آمده در این زمینه مطرح می‌شود و سپس به‌ زمینه‌های پیدایش حقوق کودک و چگونگی پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک‌ پرداخته می‌شود.در بخش دیگر با نگاهی گذرا به تغییرات اجتماعی اخیر ایران زمینه‌های‌ پیدایش و گسترش آسیبها و مسائل اجتماعی کودکان و روشهای مقابله با آنها در چارچوب‌ جنبش‌های اجتماعی بیان می‌گردد و پس از آن طرح توانمندسازی کودکان در وضعیت دشوار خانهء کودک شوش وابسته به انجمن حمایت از حقوق کودکان به‌عنوان یک‌ NGO معرفی و تجزیه و تحلیل می‌شود.در این طرح سعی شده است تا حد امکان الگوها و ملزومات طرح‌های‌ توانمندسازی اجتماعی محور مدنظر قرار گیرد.در بررسی تفصیلی این طرح،اهداف و ضرورت‌های طرح خانهء کودک،مفاهیم اساسی همچون توانمندسازی،کودکان در وضعیت‌ دشوار،ویژگیها،شرایط و نیازمندی‌های گروه هدف طرح،برنامه‌های این طرح در چندین بخش‌ به همراه ساختار سازمانی،کمیته‌ها و کارگروه‌های فعال در رابطه با این برنامه‌ها به تفصیل شرح‌ داده شده و به اهم دستاوردها و نتایج طرح و عملکردهای خانهء کودک اشاره شده است.در پایان‌ نیز به مهمترین مسائل و مشکلات طرح و خانهء کودک شوش در دو بخش شامل مسائل و مشکلات محیطی و برون‌سازمانی و مسائل و مشکلات درون‌سازمانی پرداخته می‌شود و اهداف و برنامه‌های آتی طرح و خانهء کودک شوش بیان می‌گردد.

عنوان مقاله [English]

Take the initiative to empower children in a difficult situation shoosh Children's Home Association in Support of Children

نویسنده [English]

  • javid sobhani