مروری بر مبانی تعرفه گذاری خدمات بهداشتی درمانی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 "ارزش نسبی خدمات به قرار زیر است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) 1-2،روش اول:بدون لحاظ تعدیلات جغرافیایی و بدون استفاده از ضریب تعدیلی مدیکر در این مثال پرداخت به پزشک در شرایط غیر تسهیلاتی لحاظ می‌شود. روش دوم:با لحاظ تعدیلات جغرافیایی و با استفاده از ضریب تعدیلی مدیکر در این صورت محاسبه برای منطقه جزایر ماکرو در فلوریدا به قرار زیر خواهد بود: ارزش نسبی کل برای کد 31299(با لحاظ تعدیلات جغرافیایی)-ارزش نسبی بار کاری‌ (0/29)*ضریب تعدیل جغرافیایی(1/000)+ارزش نسبی هزینه ارائه خدمت در شرایط غیر تسهیلاتی(0/27)*ضریب تعدیل جغرافیایی(0/739)+ارزش نسبی بیمه مسئولیت مدنی‌ (0/30)*ضریب تعدیل جغرافیائی(1/094)-(0/29)+(0/46476)+(0/7440)-1/43936 در گام دوم عدد بدست آمده در ضریب تعدیلی مدیکر برای سال مورد نظر(در سال‌ 8002 برابر با 83/0780)ضرب می‌شود. این شرکتها عبارتند از:برنامه‌های دولتی مدیکر، کارگزاران صلیب آبی و سپر آبی‌1،سازمان‌های مراقبت‌های مدیریت شده‌2،به همین دلیل در کشور آمریکا برای تعیین ارزش نسبی مناسب کلیه داده‌های هزینه‌ای از قبیل:درآمد پزشکان، هزینه‌های ارائه خدمت،بیمه مسئولیت مدنی،و دفعات خدمت(بار مراجعه برای هرخدمت) مستند شده و توسط پزشکان طرف قرارداد به شرکت بیمه‌ای اعلام می‌گردد که از این طریق‌ میانگین هزینه هرخدمت به هرفرد در ماه برآورد می‌گردد. 2. سناریوی دوم:کلیه محاسبات سالانه انجام شده توسط مدیکر را درخصوص بار کاری‌ پزشک،هزینه عملیاتی ارائه خدمت،و هزینه ناشی از مسئولیت مدنی را پذیرفته و در مورد ضریب جغرافیائی ضریب تعرفه ترجیحی مناطق محروم را که توسط معاونت برنامه‌ریزی‌ و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام می‌گردد ملاک محاسبه قرار داده و ضریب‌ تعدیلی توسط شورای عالی بیمه خدمات درمانی و با توجه به منابع در اختیار سلامت‌ کشور اعلام شود."

عنوان مقاله [English]

A Review on the Basis of Tariffing Health Services in Iran

نویسنده [English]

  • ali hasanzade