ناخشنودی از خصوصی سازی: نظام در حال شکل گیری مراقبت سلامت در چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

دولت مرکزی‌ توانایی و تعهد خود را نسبت به بار توزیع منابع مراقبت سلامت از مناطق ثروتمند به‌ مناطق فقیر از دست داد و وضع کشوری را که اکثریت جمعیت آن در مناطق فقیرنشین‌ روستایی زندگی می‌کردند،بدتر کرد کاهش پشتیبانی دولت از نظام مراقبت سلامت باعث‌ خصوصی‌سازی بیشتر مؤسسات ارائه‌کننده مراقبت سلامت چینی شد و آنها را وادار به‌ فروش خدمات در بازارهای خصوصی کرد تا بتوانند هزینه‌های خود را پس از کاهش‌ تخصیص منابع عمومی،پوشش دهند. تأثیر جانبی این کار کنار گذاشته شدن شبکه مراقبت سلامت بیشتر روستاهای چین بود که بدون‌ نظام پزشکی تعاونی،هیچ راهی برای انباشت مخاطرات هزینه‌های مراقبت سلامت‌ نداشتند،و 009 میلیون روستایی که بیشتر آنها از شهروندان فقیر بودند،یکشبه پوشش‌ بیمه‌ای خود را از دست دادند. به علاوه تجربه چین‌ ضرورت درگیر شدن دولت برای تأمین یک شبکه ایمنی مراقبت موثر سلامت را که در آن‌ ارائه‌کنندگان صرف‌نظر از تاریخ و یا زیانشان بابت خدمات شده خود پاداش بگیرند،آشکار ساخته است زمانی که پزشکان و بیمارستان‌های چین بابت ارائه خدمات با تکنولوژی عالی‌ پاداش گرفتند. چالش مهمی که در چین و ایالات متحد به آن بها داده نشده ات،این است که چگونه به یک نظام ارائه‌کننده مراقبت‌ سلامت ناکارا و بد سازماندهی شده که در شهرها متورم شده و در مناطق روستایی کهنه شده‌ است را می‌توان اصلاح کرد چالش دیگر فراروی چین القای ضرورت حفظ منافع بیماران و کیفیت منطقی خدمات به کارکنان مراقبت بهداشتی بویژه پزشکان،و مراعات اخلاق حرفه‌ای‌ بوسیله بخشی خصوصی است

عنوان مقاله [English]

Unhappiness on privatization: the system of health care in China

نویسنده [English]

  • esfandiyar moeeni