بررسی اثر مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد کارکنان (مطالعة موردی: سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری

چکیده

با توجه به نقش بی‌بدیل مدیریت دانش در عملکرد کارکنان، هدف این پژوهش، «بررسی رابطة بین مدیریت دانش با میزان نوآوری و عملکرد کارکنان» بوده و بدین منظور، از مدل مدیریت دانش در پژوهش مک کین و زوک که مدل نسبتاً جدید و کاملی است، استفاده شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی- همبستگی بوده، به‌صورت میدانی و کتابخانه‌ای انجام گرفته است. جامعة آماری، شامل کارکنان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان می‌شود و حجم نمونة آماری، تعداد 93 نفر از این جامعه است که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شده‌اند. در این پژوهش، محقق به‌منظور سنجش مؤلفه‌های مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد کارکنان، از پرسش‌نامة چهاربخشی با پایایی و روایی اندازه‌گیری‌شده استفاده می‌کند و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، با استفاده از تکنیک‌های آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و تکنیک‌های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر (پس آنالیز[1]) مورد بررسی قرارمی گیرد و نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ضریب همبستگی بین مدیریت دانش وعملکردکارکنان درکل نمونه با0.57که درسطح خطای0.05معنی دارمی باشد. بنابراین فرضیة ارائه‌شده در این پژوهش، در سطح اطمینان 95% مورد تائید قرار گرفته است. این بدان معنی است که بین مدیریت دانش با نوآوری و عملکرد کارکنان ادارة تأمین اجتماعی استان لرستان، رابطة مثبت و معناداری وجود دارد 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Knowledge Management on Innovation and Staff Performance Case Study: Social Security Organization of Lorestan province

نویسنده [English]

  • reza hamidikia
Management Technology .Ph.D student of Tehran University (Pardis Alborz)
چکیده [English]

The purpose of present study, considering the sole role of knowledge management on staff performance, examines the relationship between knowledge management and the innovation and staff performance. For our aim, McCain knowledge management model which is fairly complete model has been used. This research is applied. The method of this research according to its type is a cross-correlation that performed on the field and library. The method of this research according to its type is a descriptive survey. The actuarial population contains social security organization's managers and staff which are totally 93 individuals. Sampling method was random sampling. In this study, in order to measure the components of knowledge management, innovation and staff performance, the researcher uses the Four-part questionnaires with the reliability and validity of the question. In this study, the researcher in order to measure the components of knowledge management, innovation and staff's performance,  using via measured four-part questionnaire with reliability and validity and  analyses of  data  via  techniques of descriptive statistics such as frequency distribution tables, percent frequency, average and standard deviation and inferential statistical techniques such as Pearson correlation, multiple regression analysis and path analysis were investigated respectively and the results shows  that there is a significant positive relationship  between knowledge management with innovation and staff performance of  social security organizations of Lorestan  province

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • knowledge creation
  • knowledge acquisition
  • Innovation
  • staff performance