اندازه گیری ریسک نقدینگی سازمان تامین اجتماعی با استفاده از مدلسازی(var

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس متخصص رسیدگی به صورت های مالی

چکیده

ریسک نقدینگی زیان های ناشی از نوسانات نامطلوب در نقدینگی می باشد. این مقاله با اندازه گیری ریسک نقدینگی سازمان تامین اجتماعی ایران با استفاده از روش ارزش در معرض خطر(var)  در سال های 1387 الی 1390 و به صورت روزانه می پردازد. در این مقاله از اطلاعات دفاتر اداره کل امور مالی سازمان تامین اجتماعی استفاده شده و مقدار ریسک نقدینگی سازمان تامین اجتماعی طی روزهای  سالهای 1387 الی 1390 با استفاده از روش ارزش در معرض خطر اندازه گیری گردیده است. فرضیه محقق مبنی بر افزایشی بودن روند ریسک نقدینگی سازمان تامین اجتماعی طی روزهای سالهای مورد نظر بوده است. قلمرومکانی تحقیق با توجه به موضوع مورد بررسی سازمان تامین اجتماعی  و قلمرو تامین اجتماعی می باشد. فرضیه تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مقدار احتمال معنی داری آزمونt  مقایسه دو گروه مستقل، ریسک نقدینگی سازمان مورد مطالعه روند افزایشی دارد تایید می شود. همچنین با استفاده از مدل تحلیل رگرسیون با حضور اندیس زمان به عنوان متغییر پیشگو ریسک نقدینگی(ارزش در معرض خطر) برازش شده است که نتایج نشان دهنده مقبولیت مدل برازش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

measuring liquidity risk in scial security using var technique

نویسنده [English]

  • gholamreza tiz fahm tfard
Financial expert processing specialist
چکیده [English]

iquidity risk is a loss due to adverse fluctuations in liquidity. This paper deals with measuring the liquidity risk of Iran's Social Security Organization using the risk-valued method (var) from 2008 to 2011 on a daily basis. In this paper, information from the offices of the General Directorate for Social Security of the Social Security Organization has been used and the amount of social security risk of the Social Security Organization has been measured in the years 2008 to 2011 using the value-at-risk method. The researcher hypothesis was based on increasing the risk of liquidity of the social security organization during the selected years. The research domain is based on the subject of the social security organization and the area of ​​social security. The research hypothesis has been investigated using the mean comparison test. Considering the probable significance of the t-test, comparing the two independent groups, the liquidity risk of the organization under study is confirmed by an increasing trend. Also, using the regression analysis model with the presence of the time index is fitted as predictor of liquidity risk (value at risk), the results indicate that the model is fitted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquidity risk
  • value at risk
  • historical simulation
  • linear regression
  • social security organization