دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 40، شهریور 1392، صفحه 1-218