فراتحلیل پژوهش‌های رضایت‌سنجی و ارزیابی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس و پژوهشگر اجتماعی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مرور فراتحلیلی و نظام‌مند بر مطالعات و پژوهش‌های انجا‌م‌شده دربارۀ رضایت‌سنجی و ارزیابی عملکرد مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی طی دوره زمانی 1373 تا 1396 است و به این پرسش اصلی پاسخ می‌دهد که پژوهش‌های انجام‌شده چه ویژگی‌هایی داشته‌اند و مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی ذینفعان سازمانی و عملکرد کاری و سازمانی چه بوده‌اند؟
روش: روش اصلی این تحقیق مرور نظام‌مند و فراتحلیل پژوهش‌های صورت‌گرفته است. در راستای پرداختن به هدف اصلی و پاسخ‌گویی به پرسش‌های تحقیق، پس از جست‌وجو و مطالعه پژوهش‌های متعدد، تعداد 81 سند پژوهشی بررسی شدند.
یافته‌: یافته‌ها نشان داد که عمده آثار انجام‌شده، پایان‌نامه‌های دانشگاهی هستند و از نظر محدوده جغرافیایی شیب انجام مطالعات رو به مرکز می‌باشد؛ به نحوی که بیش از یک‌سوم مطالعات در تهران انجام‌شده است. اکثریت پژوهش‌ها با راهبرد پیمایش اجرا شده و از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری در بخش اعظم این تحقیقات، سازمان تأمین اجتماعی، شعبات آن و نیروهای انسانی شاغل در آن بوده است.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از فراتحلیل مطالعات انجام‌شده در حوزه رضایت‌مندی ذینفعان سازمان حاکی از این بود که «کیفیت خدمات درمانی، پاسخ‌گویی کارکنان، وضعیت امکانات و تسهیلات» مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی شهروندان خدمت‌گیرنده از سازمان و «اجرای طرح پِرکیس، ماهیت کار و پرداخت حقوق و دستمزد» مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی کارکنان سازمان بوده‌اند. با توجه به این‌که متغیرهای مورد بررسی در مطالعات عملکرد کاری و سازمانی هر کدام فقط در یک مطالعه بررسی شده بودند، فراتحلیل این متغیرها به منظور گزارش اندازه اثر ارائه نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of Satisfaction and Performance Evaluation of Social Security Organization

نویسنده [English]

  • Ayoub Sakhaei
Teacher and social researcher
چکیده [English]

The purpose of the present study is to review systematic and meta-analysis of research and studies on satisfaction and performance evaluation associated with social security organization during the period from 1994 to 2018. The main question is: what are the characteristics of the research done and the most important factors affecting the satisfaction of the stakeholders What are the variables of organizational and organizational and organizational performance? In order to address the main goal and to answer the research questions, after researching and studying numerous studies, 81 research documents were examined. The results of this section showed that most of the performed works are academic theses and in terms of the geographical range of gradient, centered studies are conducted, in which more than one third of the studies were conducted in Tehran. Most researches have been conducted with a survey strategy and are of descriptive-correlative type. The statistical community in most of this research has been the social security organization, its branches and the human resources involved. The results of the meta-analysis of studies conducted in the area of ​​satisfaction of the stakeholders of the organization indicated that "the quality of health care, staff accountability, facilities and facilities" are the most important factors affecting the satisfaction of the recipient's citizens from the organization and "implementation of the plan, the nature of work and payment Salary and salary "were the most important factors affecting the satisfaction of the staff of the organization. It is worth noting that, considering that the variables examined in the work and organizational performance studies were only studied in one study, the meta-analysis of these variables was not provided to report the effect size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic review
  • meta-analysis
  • satisfaction
  • performance
  • and social security organization