امکان سنجی تمرکز خدمات تخصصی منتخب در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد

2 کارشناس متخصص مدیریت بیمارستانی

3 کارشناس اقتصاد سلامت

4 کارشناس پژوهشی اقتصاد سلامت

5 پزشک متخصص چشم

6 رئیس گروه اقتصاد درمان

چکیده

سازما‌ن‌های ارائه دهنده خدمات سلامت از استراتژی ادغام و تمرکزگرایی به منظور افزایش کارایی، کاهش هزینه‌ها، استفاده بهینه از منابع، بهبود کیفیت، آموزش موثرتر و پرورش مهارت‌های تخصصی استفاده می‌کنند. هدف از این مطالعه، بررسی ضرورت و امکان‌سنجی تمرکز خدمات تخصصی درمانی در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان تهران به جز بیمارستان لبافی نژاد می‌باشد. جهت گردآوری داده های مورد نیاز مطالعه از روش‌های مطالعات کتابخانه‌ای، بررسی اسناد و منابع داده‌ای مربوط به مراکز درمانی ملکی و برگزاری پانل خبرگان استفاده شده است.
با توجه به برآوردهای صورت گرفته، در صورت تمرکز امکانات، شاخص نسبت تعداد عمل جراحی بالفعل به بالقوه برای تخصص چشم در تجهیزات از 11.9 به 27 درصد و در پزشکان از 17.3 به 21 درصد، برای تخصص ENT در تجهیزات از 0.9 به 2.5 درصد و در پزشکان از 15.8 به 24.3 درصد و برای تخصص ارولوژی در تجهیزات از 1.9 به 6.9 درصد و در پزشکان از 14.8 به 21.5 درصد قابل افزایش است.
با توجه به یافته های مطالعه در خصوص حجم و نوع خدمات مورد بررسی، ظرفیت های موجود نیروی انسانی و تجهیزاتی در مراکز مورد بررسی، وضعیت موجود شاخص های عملکردی و شاخص های برآوردی در صورت تمرکز خدمات، مشخص شد ظرفیت ها و امکاناتی وجود دارد که به طور کارآمد مورد بهره برداری قرار نگرفته اند و در صورت وجود یا مهیا نمودن شرایط لازم برای تمرکز این امکانات در مراکز مرجع، امکان افزایش کارایی فراهم می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The feasibility of centralization specialized services in health centers of social security in Tehran

نویسندگان [English]

  • ali azad 1
  • Fariba Begdeli 2
  • farnoosh azizi 3
  • Abdolvahed Khodamoradi 4
  • reza pourmazar 5
  • amir abbas fazaeli 6
1 masters student of mba
2 hospital management expert
3 health economic expert
4 health economic expert
5 Ophthalmologist
6 Head of health Economics Department
چکیده [English]

Abstract:
Health service providers to increase efficiency, reduce costs, efficient use of resources, improve quality of their services, more efficient education and develop specialized skills, adopt centralization strategy. The purpose of this study is to investigate the necessity and feasibility of centralization specialized care services in social security health centers. The statistical population of this research is the health centers affiliated to Tehran Social Security Organization. Data gathering tools in this research include: literature review, documentation and data sources of health centers and expert panels.
The findings show that, if the facility is centralized, The ratio of the number of actual surgery to the number of potential surgery increase for ophthalmic equipment from 11.9% to 27% and for optometrists from 17.3% to 21%; for the ENT equipment from 0.9% to 2.5%, and for ENT specialists from 15.8% to 24.3%; for urology equipment from 1.9% to 6.9% , and for urology specialists from 14.8% to 21.5%.
According to the findings of the study, it was revealed that existing capacities and facilities have not used efficiently, and if there are necessary conditions for centralization of facilities at the reference centers, will increase the efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Centralization
  • Health Services
  • Social Security Organization