دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 50، اسفند 1397، صفحه 1-246 
امکان سنجی تمرکز خدمات تخصصی منتخب در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی استان تهران

صفحه 89-109

علی آزاد؛ فریبا بگدلی؛ فرنوش عزیزی؛ عبدالواحد خدامرادی؛ رضا پورمازار؛ امیر عباس فضائلی