بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایتمندی بیمه شدگان سا زمان تامین اجتماعی از مقررات قانونی مربوط به نقل و انتقال سوابق بیمه ای از سایر صندوقهای بازنشستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس گروه نظارت فنی و احتساب سوابق سازمان تامین اجتماعی ( معاونت بیمه ای )

چکیده

هدف: این تحقیق با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایتمندی بیمه شدگان از مقررات قانونی مربوط به انتقال سوابق بیمه ای بین صندوقها انجام شده است.
روش:روش این تحقیق پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش،بیمه شدگان صندوقهای بازنشستگی کشور می باشد. براساس فرمول کوکران ، اندازه نمونه مورد نیاز 351 نفر محلسبه شد. جمع آوری اطلاعات این پژوهش مبتنی بر روش پرسشنامه و مشتمل بر 15 سوال طراحی شد. به‌منظور بررسی فرضیه های پژوهش ،از مدل یابی معادلات ساختاری و از نرم‌افزار های spss و Smart PLSاستفاده شد.
یافته ها:مقدار آماره های tاثرگذاری متغیر آگاهی بر متغیر رضایتمندی) 7.2059t=(و اثرگذاری متغیر وضعیت اقتصادی بر متغیر رضایتمندی ) 4.1391t=(و اثرگذاری متغیر مدت سابقه بر متغیر رضایتمندی) 5.1350t=(و سایر متغیرهای تاثیرگذار مشخص شده است. از آنجایی که مقدار آماره آزمون (T-Value) همه این مسیرها بزرگتر از قدرمطلق 96/1 است این تاثیرها معنادار هستند و فرضیههای مربوط تایید میشود.
نتیجه گیری: بین میزان سطح آگاهی ووضعیت اقتصادی و مدت سابقه و فاصله زمانی ارائه درخواست و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه متقاضیان با رضایتمندی آنان از اجرای مقررات قانونی مربوط به نحوه نقل و انتقال سوابق بیمه ای بین صندوقها رابطه معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Social Factors Affecting the Satisfaction of Insured Persons with Social Security organization from the Legal Provisions Relating to the Transfer of Insurance Records from Other Pension funds

نویسنده [English]

  • Mehdi Shakoori
The head of the technical supervision department and the records of the Social Security Organization
چکیده [English]

Objectives: The purpose of this study was to investigate the social factors affecting the satisfaction of insured persons from the legal provisions related to the transfer of insurance records between the funds.
Method: The method of this research is survey and in terms of its purpose. The statistical population of the research is the insured persons of the country's pension funds. According to the Cochran formula, the sample size was 351 people. Data collection was based on a questionnaire and consisted of 15 questions. In order to investigate the hypotheses of the research, structural equation modeling and spss software and Smart PLS software were used.
Results: The t-test statistic of the effect of knowledge on the satisfaction variable (7.2059t =) and the effect of the economic status variable on the satisfaction variable (4.1391t =) and the effect of the history of the variable on the satisfaction variable (5.1350t =) and other influential variables were determined . Since the value of the test statistic (T-value) of all these paths is greater than the magnitude of 1.96, these effects are significant and the related assumptions are confirmed.
Conclusion: There is a meaningful relationship between the level of awareness ، the economic situation، period of contribution، the time of request and the salaries or income of the applicant's premium, with their satisfaction on the implementation of legal provisions regarding the transfer of insurance records between the funds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satisfaction
  • Transfer of insurance record
  • pension funds