ارزیابی نقش میانجی ویژگی‌های سازمانی در ارتباط بین فرایند بودجه‌بندی و عملکرد مالی در سازمان تامین اجتماعی (مطالعه موردی: اداره کل غرب تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس اداره مالی اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ

چکیده

جهان معاصر با سرعتی شگفت انگیز در حال تحول است. سازمان ها، به عنوان یکی از بارزترین مشخصه های جوامع امروزی نیز به سرعت در حال تغییر و تحول هستند و در نظام کنونی ارتقاء عملکرد یکی از اهداف عمده هر سازمان زنده و فعال محسوب می گردد. بنابراین واضح است که بررسی متغیر های اثرگذار بر آن تا چه اندازه می تواند راهنمای مدیران در بهبود سازمان باشد. در این راستا در این تحقیق بدنبال ارزیابی نقش میانجی ویژگی های سازمانی در ارتباط بین فرایند بودجه بندی و عملکرد مالی در تامین اجتماعی (مطالعه موردی: اداره کل غرب تهران) هستیم. این تحقیق از حیث نوع و ماهیت، تحقیقی توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد و روش جمع‌آوری اطلاعات نیز میدانی و پیمایشی (با استفاده از پرسشنامه) و از نوع فرضیه آزمایی است. در این تحقیق، مدل معرفی شده با استفاده از نمونه ای 165 تایی و با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‌ها بیانگر تاثیر مثبت معنادار فرایند بودجه بندی بر عملکرد مالی سازمان به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق ویژگی های سازمانی) است. همچنین ویژگی های سازمانی نیز تاثیر معناداری بر عملکرد مالی دارد. این پژوهش برای مدیران این حقیقت را روشن می‌سازد که آنها با سرمایه‌گذاری بر روی فرایند بودجه بندی نه تنها ضرر نمی‌کنند بلکه به یک مزیت رقابتی از طریق بهبود عملکرد مالی نیز دست می یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Mediating Role of Organizational Characteristics in the Relationship between the Budgeting Process and Financial Performance in the Social Security Organization (Case Study: Tehran West Office)

نویسنده [English]

  • SAHARNAZ HEYDARI
Chief Financial Officer of the West Tehran Department of Social Security
چکیده [English]

The contemporary world is developing at an amazing pace. Organizations, as one of the most prominent features of today's societies, are also rapidly evolving, and in the present system, promotion of performance is one of the main goals of any organization alive and active. Therefore, it is obvious that examining the variables that affect it can be a guide for managers to improve the organization. In this regard, we seek to assess the role of mediator of organizational features in the relationship between budgeting process and financial performance in social security (Case Study: West Tehran Administration). This research is of descriptive-analytical type in nature, descriptive-analytical research and in terms of purpose, it is a type of applied research. The method of data collection is field survey and surveying (using a questionnaire) and a hypothesis type. In this research, the proposed model was tested using a sample of 165 and using partial least squares method (PLS). The findings indicate a significant positive effect of budgeting process on financial performance of the organization, directly and indirectly (through organizational characteristics). Also, organizational characteristics also have a significant effect on financial performance. This research for executives explains the fact that they do not only do nothing to damage by investing in the budgeting process but also gaining a competitive advantage through improving financial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budgeting process
  • Financial performance
  • Organizational characteristics
  • Partial least squares