فراترکیب عوامل مؤثر در انتقال یادگیری به محیط کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال

2 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه مدیریت آموزشی

چکیده

یکی از دلایل اصلی توسعه در کشورهای توسعه‌یافتۀ صنعتی توجه به فرایند انتقال آموخته‌ها به محیط کار و استفاده و بهره‌گیری از آموزش‌های فراگرفته‌شده توسط کارکنان سازمان‌ها است. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کیفی نتایج مطالعات صورت‌گرفته در حوزۀ انتقال یادگیری و تحلیل جامع آن انجام شده است. در این پژوهش با بررسی‌های صورت‌گرفته دربارۀ عوامل مؤثر در انتقال یادگیری به محیط کار در پایگاه‌های علمی معتبر داخلی و خارجی، از کل مقالات انتقال یادگیری به‌عنوان جامعۀ تحقیق، 56 مقاله به عنوان نمونه در این زمینه شناسایی شد. معیار انتخاب مقالات، داشتن عنوان انتقال یادگیری به محیط کار در آموزش‌های سازمانی بود. در ادامه، ضمن به‌کارگیری رویکرد فراترکیب و شیوۀ تحلیل زمینه، به تجزیه‌وتحلیل نتایج و یافته‌های محققان قبلی پرداخته شد. در پایان، عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری در 4 بُعد (فردی، آموزشی، سازمانی و فراسازمانی)، 34 مؤلفه شامل 8 مؤلفه در عوامل فردی، 10 مؤلفه در عوامل آموزشی، 13 مؤلفه در عوامل سازمانی و 3 مؤلفه در عوامل فراسازمانی و 136 شاخص شناسایی و طبقه‌بندی گردیدند. برای رسیدن به اثربخشی آموزش‌ها در ارتقای عملکرد کلی سازمان‌ها، مسئولان آموزشی باید به عوامل فردی، آموزشی، سازمانی و فراسازمانی که در انتقال یادگیری تأثیر دارند، توجه ویژه کنند و آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان با توجه به عوامل شناسایی‌شده تدوین و طراحی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combining the Effective Factors to Transfer Learning to Workplace

نویسندگان [English]

  • Sanaz Farhad 1
  • Mohammadhassan Pardakhtchi 2
  • Zahra Sabbaghian 2
1 Islamic Azad University, Tehran North branch
2 Shahid Behesti University, Faculty of psychology & Educative Science , Department, of Educational Management
چکیده [English]

One of the main reasons of development in industrial developed countries is to consider the process of using the learning and utilizing them by organizational staffs. Current article has been done to qualitatively combine the results of studies in the field of learning transfer and its comprehensive analysis. In this article by investigating the effective factors of learning transfer to workplace in internal and external scientific database and all of the learning transfer researches as research community, 56 articles were identified in this context. The criterion for selecting articles was the title transferring learning to workplace in organizational learning. Then by using the combining approach and context analysis the results and findings of previous researchers were analyzed. At the end, effective factors in learning transfer in 4dimenssions (individual, educational, organizational and meta-organizational) 34 components including 8 individual components, 10educational components, 13 organizational components and 3 meta-organizational components and 136 parameters were identified and classified. To achieve the effectiveness of learning in enhancing the overall performance of organizations, educational authorities should pay attention to individual, educational factors, organizational and extracurricular factors which affect transfer of learning and also in-service education based on identified factors have to be planed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning transfer
  • qualitative research
  • combination