بررسی آراء دیوان عدالت اداری از منظر وصول حق‌بیمه و تعهدات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علم و فرهنگ ، کارمند سازمان تأمین اجتماعی (نویسندۀ مسئول) mr.varasteh@outlook.com

2 کارشناس ارشد آمار، کارمند سازمان تأمین اجتماعی

3 کارشناسی ارشد نانوفیزیک، کارمند سازمان تأمین اجتماعی

4 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، کارمند سازمان تأمین اجتماعی

چکیده

هدف: تبیین طرق پیشگیری از شکایات پیرامون وصول حق‌بیمه و تعهدات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی مستلزم بررسی و تحلیل شکایات مطروحه و آراء صادره از دیوان عدالت اداری و رویۀ حاکم بر مبانی و مسائل موجود در آن است و نظر به اینکه شکایات مطروحه و آراء صادره در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری انعکاسی از رویۀ موجود در مسائل حاکم بر وصول حق‌بیمه و تعهدات بیمه‌ای است، مطالعۀ آن کمک شایانی به تبیین نیاز به قوانین و مقررات متناسب با حال‌حاضر یا تنقیح قوانین و آراء قضایی، همچنین وضع مقررات متناسب با اقتضائات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی می‌کند.
روش: این پژوهش حاصل بهره‌گیری از روش تحلیلی- توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه‌ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله آراء دیوان عدالت اداری است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: در این پژوهش شکایات مطروحه و آراء صادرۀ مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی نقد و بررسی شده است. از مهم‌ترین علل طرح شکایات می‌توان به عدم ‌آگاهی به قانون در حوزۀ وصول حق‌بیمه و تعهدات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی توسط متقاضیان و از مهم‌ترین علل آراء صادره علیه سازمان می‌توان به لفظ‌گرایی در تفسیر قانون توسط قضات، عدم تناسب قانون با اقتضائات اجرایی و عدم‌توجه قضات به اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد.

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Verdicts Issued by the Administrative Justice Court In terms of the SSO Contribution Collection and Obligations

نویسندگان [English]

  • Milad Varasteh Manshadi 1
  • Mohammad-Ali Razizadeh 2
  • Bahareh Azizi 3
  • Maryam Faghidi 4
1 MA in Criminal Law and Criminology, University of Science and Culture, Employee of the Social Security Organization (Corresponding Author) mr.varasteh@outlook.com
2 MSc in Statistics, Employee of the Social Security Organization
3 MSc in Nanophysics, Employee of the Social Security Organization,
4 MA in Public Administration, Employee of the Social Security Organization
چکیده [English]

Objective: Explaining the methods of preventing complaints on contribution collection and obligations of Social Security Organization requires reviewing and analyzing the existing complaints and verdicts issued by the Court of Administrative Justice as well as the procedure governing the principles and its related issues. The primary and appellate branches of the Court of Administrative Justice are a reflection of the current practice of governing the SSO insurance collection and obligations.
Method: This research is the result of using analytical-descriptive method, while collecting information was done through librarian method besides using different sources such as verdicts issued by the Court of Administrative Justice.
Findings and Conclusion: In this study, the issued complaints and verdicts against Social Security Organization have been reviewed. One of the most important reasons for filing complaints is the applicants’ lack of knowledge about current rules and laws on the SSO insurance collection and obligations. And one of the most important reasons for the verdicts issued against the SSO is the rhetorical interpretation of the law by judges, the incompatibility of law with the executive requirements, and the judges' disregard to the SSO legal authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial Rulings
  • Contribution Collection
  • Insurance Obligations
  • Court of Administrative Justice
  • Social Security Organization