دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مرداد 1378، صفحه 1-281 
تامین اجتماعی برای قرن بیست و یکم

صفحه 148-163

چانتال اوزبی مترجم: هرمز همایون پور