دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 17، شهریور 1383، صفحه 1-387 
الگوهای اساسی در هزینه های بهداشت و درمان

صفحه 41-73

فیلیپ ماسگرو ، ریاض زرامدینی ، گای کرین مترجم: امیرعباس فضائلی