دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 21، شهریور 1384، صفحه 1-378 
جهانی سازی به معنی تجارت آزاد نیست

صفحه 59-93

دیوید مک نالی مترجم: علیرضا ثقفی


نظام تامین اجتماعی چین

صفحه 117-150

ووجی مترجم: اسفندیار معینی


رویکردهای ترکیبی برای ارزیابی فقر در هندوستان

صفحه 151-166

والری کوزل ، باربارا پارکر مترجم: محمدرضا فرهادی پور