دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 22، آذر 1384، صفحه 1-346 
هدفها و منظورها در تامین اجتماعی

صفحه 25-41

رابرت واکر مترجم: هرمز همایون پور


پوشش تامین اجتماعی در امریکای لاتین

صفحه 87-128

رافائل رافمن با همکاری الیانا کارانزا مترجم: پری علیجانی