دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 23، اسفند 1384، صفحه 1-322 
نیازهای اجتماعی و نقش دولت و بازارها : مستمری های بازنشستگی

صفحه 9-34

تئوپیست بوتار مترجم: الهام اطمینان . محمدرضا فرهادی پور


فقر ، رفاه و توانمندسازی

صفحه 81-90

غازی فاروق احمد مترجم: علی اصغر احمدکیادلبری