دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، مهر 1379، صفحه 4-401 
ظهور و افول دولت رفاه

صفحه 129-164

محمد جواد زاهدی مازندرانی


نظام خدمات و بیمه درمانی آلمان

صفحه 221-248

اووه راینهارت مترجم: مهندس عزیز کیاوند


تحول و تکامل نظام درمان و بیمه درمانی کانادا

صفحه 249-286

رابرت جی؛ ایوانز و مورین ام . لاو مترجم: دکتر ابوالقاسم پوررضا


کنترل هزینه های دارویی در کانادا

صفحه 287-316

جوئل لخچین مترجم: دکتر هرمز هماپون پور


معرفی اسناد (مقاوله نامه)

صفحه 371-408

مترجم: دکتر ناصر موفقیان