دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 7، اسفند 1379 
اصلاح امور مالی بخش بهداشت در ایران:: اصول و گام های محتمل بعدی

صفحه 31-82

جورج شیبر؛ یکول کینگن ، مترجم: دکتر ابوالقاسم پور رضا


بررسی وضعیت سالمندان در ایران

صفحه 189-208

علیرضا محسنی تبریز مترجم: دکتر هرمز همایون پور