دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 24، خرداد 1385، صفحه 1-322 
رشد اقتصادی و کاهش فقر

صفحه 13-44

مترجم: حسام نیکوپور ، وحیده نگین


همبستگی جهانی برای ایمنی بیمار

صفحه 149-167

مترجم: مهدی مهدوی ، سعید خانمحمدی