دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 45، اسفند 1393، صفحه 1-198 
بودجه ریزی اجتماعی

صفحه 5-36

مترجم: دکتر رضا امیدی